Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysiotherapie Verzijden en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website van Fysiotherapie Verzijden raadplegen.
 • Fysiotherapie Verzijden is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Totstandkoming behandelovereenkomst

 • De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan doordat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.
 • Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.


 Aansprakelijkheid

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Fysiotherapie Verzijden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • Fysiotherapie Verzijden is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiotherapie Verzijden tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Verzijden ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Fysiotherapie Verzijden is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysiotherapie Verzijden voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Fysiotherapie Verzijden het ter zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysiotherapie Verzijden strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van Fysiotherapie Verzijden.
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiotherapie Verzijden tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Verzijden ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

 

De behandeling

 • Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.
 • Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan de secretaresse of therapeut.
 • Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Medewerkers van Fysiotherapie Verzijden zijn niet verantwoordelijk voor het niet vergoed worden van uw behandelingen.
 • Neem bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee, zodat hierop de afspraken vermeld kunnen worden om misverstanden te voorkomen.
 • Voor uw eerste bezoek bij ons in de praktijk ontvangt uw van ons een mail met daarin een inlogcode en wachtwoord. Met deze inlogcode en wachtwoord kunt u inloggen, binnen onze beschermde website, om daar de voor u klaargezette vragenlijsten in te vullen. Op deze wijze hebben we bij ons eerste contact een goed beeld van uw klachten en kunnen we sneller over gaan tot de behandeling.
 • Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening / problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.
 • Wanneer u onze praktijk bezoekt kunt u direct plaats nemen in onze wachtkamer, u wordt daar door de therapeut opgehaald. U hoeft zich niet vooraf te melden.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten, soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland, we proberen wachttijden te vermijden.
 • Indien de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.
 • Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie, te noemen het KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn wordt 75% van een behandeling in rekening gebracht.
 • Let op: Wanneer u voor het eerst komt, wanneer de laatste behandeling langer dan drie maanden geleden is of wanneer u met een nieuwe klacht komt, zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling een screening en intake / onderzoek na screening uit te voeren (bij afwezigheid van verwijsbrief) en te declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u een verwijzing van uw arts heeft dan wordt er vooraf aan de behandeling een intake / onderzoek na verwijzing uitgevoerd en gedeclareerd naast de behandeling. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar 2 behandelingen rekent voor uw eerste bezoek.
 • Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer, deze zal per mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.

 

Openingstijden

 • De openingstijden van Fysiotherapie Verzijden zijn te raadplegen op onze website.
 • Fysiotherapie Verzijden behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Fysiotherapie Verzijden gerechtigd gesloten te zijn.
 • Tijdens vakantieperiodes kan er door Fysiotherapie Verzijden een aangepast rooster worden ingesteld. Deze aangepaste roosters worden door Fysiotherapie Verzijden uiterlijk twee weken voor ingang bekend gemaakt.
 • U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@fmcverzijden.nl

 

Betaling

 • De patiënt dient aan te geven waar hij/zij verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk BSN nummer hij/zij heeft. De declaratie gaat, indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de patiënt geen of niet voldoende aanvullende verzekering heeft en dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar wordt vergoed, krijgt de patiënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Bij voorkeur doen wij dit per e-mail.
 • De patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Fysiotherapie Verzijden berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de met de zorgverzekering gemaakte contractuele afspraken omtrent het honorarium.
 • Indien de patiënt geen basis- of aanvullende verzekering heeft dan ontvangt deze van ons een factuur, de tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamers.
 • Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fysiotherapie Verzijden schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn Is Fysiotherapie Verzijden gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
 • Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fysiotherapie Verzijden bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
 • Fysiotherapie Verzijden houdt zich het recht voor om zijn jaarlijks de tarieven te wijzigen.

 

Regels voor gebruik oefenzaal

 • Het is niet toegestaan om eerder de zaal te betreden dan de aangegeven openingstijden.
 • De oefenruimte alleen met schone (zaal)schoenen en met schoenen die geen strepen op de vloer achter laten, betreden. Deelnemers van Fysiotherapie Verzijden worden geacht te sporten in sportkleding.
  Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een prettige omgeving kan bewegen, daarom hechten wij veel waarde aan goede persoonlijke hygiëne. Sport daarom in schone kleding en zorg dat uw persoonlijke hygiëne verzorgd is.
 • In verband met de hygiëne is het gebruik van een (eigen meegenomen) handdoek voor het gebruik van de trainingsapparatuur vereist.
 • Respecteer elkaars privacy.
 • Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
 • Indien er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de aanwezige medewerker in de zaal of bij de balie te melden.
 • In alle ruimtes is het verboden te roken.
 • Eten is niet toegestaan in de oefenzaal.
 • Drinken is toegestaan in de oefenzaal (met uitzondering van de eGym-cirkel) mits de bidon of het flesje afgesloten kan worden met een dop.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in de oefenzaal is verboden, tenzij deze gebruikt wordt voor trainingsdoeleinden.
 • Deelnemers melden bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestaties of gezondheid altijd voorafgaand aan de training aan de fysiotherapeut.
 • Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de balie.