Vitaal Verzijden is een onderdeel van Fysiotherapie Verzijden

 

Inschrijving

 • Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de laatste dag van de maand.
 • De deelnemer is verplicht een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.
 • De deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of telefonisch aan ons door te geven.

 

Regels voor gebruik oefenzaal

 • Het is niet toegestaan om eerder de zaal te betreden dan de aangegeven openingstijden.
 • De oefenruimte alleen met schone (zaal)schoenen en met schoenen die geen strepen op de vloer achter laten, betreden. Deelnemers van Vitaal Verzijden worden geacht te sporten in sportkleding. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een prettige omgeving kan bewegen, daarom hechten wij veel waarde aan goede persoonlijke hygiëne. Sport daarom in schone kleding en zorg dat uw persoonlijke hygiëne verzorgd is.
 • In verband met de hygiëne is het gebruik van een (eigen meegenomen) handdoek voor het gebruik van de trainingsapparatuur vereist.
 • Respecteer elkaars privacy.
 • Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
 • Indien er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de aanwezige medewerker in de zaal of bij de balie te melden.
 • In alle ruimtes is het verboden te roken.
 • Eten is niet toegestaan in de oefenzaal.
 • Drinken is toegestaan in de oefenzaal (met uitzondering van de eGym-cirkel) mits de bidon of het flesje afgesloten kan worden met een dop.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in de oefenzaal is verboden, tenzij deze gebruikt wordt voor trainingsdoeleinden.
 • Deelnemers melden bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestaties of gezondheid altijd voorafgaand aan de training aan de fysiotherapeut.
 • Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de balie.

 

Extra regels voor gebruik eGym

 • Trainen in de eGym-cirkel is enkel mogelijk na instructie door een fysiotherapeut.
 • De volgorde van de toestellen moet worden nageleefd (richting tegen de klok).
 • Start de training zodra de tijdsring oranje is.
 • Wissel van toestel als de tijdsring blauw is.
 • Wanneer het touchscreen dit aangeeft, voer dan de krachtmeting opnieuw uit zodat het trainingsgewicht altijd optimaal is.
 • Zie www.fmcverzijden.nl voor de actuele tijden waarop er géén gebruik gemaakt kan worden van de eGym-cirkel.
 • Men dient zich te houden aan de eGym regels.
 • Het is niet toegestaan te drinken en te eten op het eGym-podium.

 

Uitschrijven

 • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Het daarvoor bestemde formulier is verkrijgbaar bij de balie.
 • Opzegging dient uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.
 • Bij een eerdere opzegging via het opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt, blijft het lid het maandelijks abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.
 • Teruggave van trainingsgelden is niet mogelijk.
 • Tussentijdse opzegging door Vitaal Verzijden is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  – de deelnemer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
  – de deelnemer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Vitaal Verzijden.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen gevorderd en aangevuld met de kosten voor de door Vitaal Verzijden aantoonbaar geleden schade.
 • Indien Vitaal Verzijden zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Vitaal Verzijden mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

Afmelding wegens langdurige ziekte

 • Indien de deelnemer als gevolg van een langdurige ziekte niet in staat is de trainingen te volgen, kan tot schorsing van de betalingsverplichting besloten worden. Betalingsschorsing gaat in vanaf het moment van schriftelijke afmelding.

 

Openingstijden

 • De openingstijden van Vitaal Verzijden zijn te raadplegen op onze website.
 • Het is toegestaan onbeperkt te trainen tijdens onze openingstijden met uitzondering van een aantal momenten dat de eGym-Cirkel in gebruik is voor groepsbehandelingen. Een overzicht van deze groepsbehandelingen is te raadplegen in de folder “Van Harte Welkom abonnement” en op onze website.
 • Op bepaalde tijden kan er getraind worden onder begeleiding van een fysiotherapeut. Een overzicht van deze tijden is te vinden op onze website en via de Verzijden app waarmee men zich tevens kan inschrijven voor deze lessen.
 • Fysiotherapie Verzijden behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Vitaal Verzijden gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien Vitaal Verzijden gesloten is op deze dagen of tijden.
 • Tijdens vakantieperiodes kan er door Vitaal Verzijden een aangepast rooster worden ingesteld. Deze aangepaste roosters worden door Vitaal Verzijden uiterlijk twee weken voor ingang bekend gemaakt.

 

Betaling

 • Het lidmaatschap wordt steeds vooraf via een automatische incasso afgeschreven in de eerste week van de maand.
 • De tarieven vindt u in de folder “Van Harte Welkom abonnement” en op onze website.
 • Bij een drie maanden- en een halfjaar abonnement geldt een looptijd van bepaalde tijd (respectievelijk 3 en 6 maanden) en stopt het contract na de verstreken termijn. Indien gewenst kan er direct een nieuw abonnement worden afgesloten.
 • Bij afloop van een jaarcontract wordt deze stilzwijgend verlengd en kan het abonnement vervolgens maandelijks worden opgezegd.
 • Vitaal Verzijden behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
 • U krijgt éénmalig een eGym-bandje. Bij verlies brengen we € 10,00 in rekening voor een nieuw bandje.
 • Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Vitaal Verzijden schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn Is Vitaal Verzijden gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Vitaal Verzijden bevoegd om de deelnemer de toegang tot de eGym-faciliteiten te weigeren.
 • Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Vitaal Verzijden bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

Aansprakelijkheid

 • Indien een deelnemer onder behandeling is van een huisarts of specialist dient dit, ter wille van de veiligheid en verantwoordelijkheid van de deelnemer, te worden gemeld aan de fysiotherapeut.
 • Vitaal Verzijden is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van een deelnemer.
 • Vitaal Verzijden is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

 

Overige

 • Vitaal Verzijden behoudt zich het recht voor om trainingen en lessen in verband met een naar het oordeel van Vitaal Verzijden te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enige vorm van overmacht of andere door Vitaal Verzijden te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook te annuleren. Opschorting van een lopend abonnement, waarbij geen recht van restitutie bestaat, kan enkel en alleen op medische gronden welke bekrachtigd dienen te worden middels een schriftelijke medische verklaring.